Newsletter CRSP

Vize CRSP

Upevněním a prohloubením manželských a rodinných vztahů a podporou rodinných hodnot přispívat k morální a duchovní obnově naší společnosti.

Poslání CRSP

Podporovat hodnoty manželství a rodiny ve všech fázích vývoje, hájit zájmy a napomáhat rozvoji prorodinných služeb v místních komunitách.

Veškeré aktivity a služby Centra pro rodinu a sociální péči jsou poskytovány na základě principů a zásad obsažených v Etickém kodexu organizace.

Cíle CRSP

  1. Hájit zájmy rodin na místní a celostátní úrovni v oblasti rodinné politiky a napomáhat v rozvoji prorodinných služeb.

  2. Nabízet vzdělávací programy a poradenství pro rodiny.

  3. Nabízet volnočasové aktivity a místo pro vzájemné setkávání.

  4. Poskytovat sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a seniory.

  5. Doprovázet náhradní rodiny na jejich cestě s přijatými dětmi.

  6. Hájit zájmy a práva dětí.

  7. Podporovat neúplné a doplněné rodiny a rodiny s dětmi se specifickými potřebami, napomáhat jim v překonávání problémů souvisejících s jejich konkrétní situací.

  8. Podporovat aktivní život seniorů jako prevenci sociálního vyloučení ve stáří.

  9. Zvyšovat a prohlubovat kompetence odborných pracovníků prorodinných organizací.

  10. Rozvíjet spolupráci s dalšími prorodinnými organizacemi na propojování a rozšiřování služeb rodinám.