Newsletter CRSP

1. Etické principy organizace

 • Veškeré aktivity Centra pro rodinu a sociální péči Brno (dále CRSP) vycházejí z křesťanských hodnot, hodnot demokracie a lidských práv. Řídí se platným legislativním rámcem České republiky, Všeobecnou deklarací lidských práv Spojených národů a Úmluvou o právech dítěte.

 • CRSP naplňuje své poslání a cíle dle statutu organizace.

 • CRSP užívá svěřené prostředky i lidské zdroje v souladu s posláním organizace. Pravidelně zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření, uvádí přehled poskytnutých příspěvků a darů.

 • CRSP volí pro své aktivity eticky i ekonomicky přiměřenou formu propagace.

 • CRSP napomáhá v rámci svých aktivit realizaci a posilování principů občanské společnosti.

2. Etické zásady ve vztahu k uživateli

 • Každý pracovník CRSP chrání důstojnost a lidská práva uživatelů. Spolupracuje se všemi zájemci se stejným úsilím.

 • Každý pracovník CRSP respektuje jedinečnost člověka bez ohledu na jeho původ, rodinné zázemí, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.

 • V souladu s platnou legislativou chrání pracovník CRSP uživatelovo právo na soukromí a důvěrnost sdělení. Žádnou informaci o uživateli neposkytne další fyzické ani právnické osobě bez uživatelova souhlasu.

 • Pracovník CRSP respektuje po celou dobu spolupráce svobodnou vůli a autonomii uživatele. Podporuje individuální aktivitu a žádným způsobem vědomě neuvádí uživatele do reálné závislosti na organizaci, jednotlivých profesionálech nebo dané formě pomoci.

3. Etické zásady ve vztahu k zaměstnancům

 • Zaměstnavatel vytváří svým zaměstnancům takové podmínky, které umožní přijmout a uplatňovat závazky vyplývající z tohoto kodexu.

 • CRSP zohledňuje profesní i lidskou individualitu zaměstnanců a odmítá všechny formy diskriminace uvnitř organizace.

 • Zaměstnavatel zajistí všem zaměstnancům CRSP možnost dalšího vzdělávání v souladu s nároky jednotlivých pracovních pozic.

4. Etické zásady kolegiality

 • Pracovník je loajální k poslání organizace. Jedná tak, aby organizaci žádným způsobem nepoškozoval. Profesní odpovědnost pracovníka vůči organizaci je vždy nadřazena jeho individuálním zájmům.

 • Pracovník CRSP je otevřen týmové spolupráci. Dodržuje v rámci organizace zásady vzájemné důvěry a otevřené komunikace.

 • Pracovník respektuje právo svých kolegů na soukromí a ochranu osobních údajů. Kritické připomínky vyjadřuje s ohledem na obecné společenské zásady a v souladu s organizačním řádem.

5. Etické zásady odbornosti a povolání

 • Pracovník CRSP usiluje svými pracovními aktivitami o naplňování poslání organizace.

 • Pracovník CRSP chrání veškeré know-how organizace, a to i mimo rámec svých pracovních aktivit.

 • Pracovník CRSP je aktivní v oblasti individuálního i týmového profesního vzdělávání včetně supervize s cílem zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. Využívá k tomu individuální vzdělávací plán.

 • Pracovník CRSP ctí profesní etické kodexy, týkající se jeho specializace.

 • Pracovník CRSP má právo zastupitelnosti v jednání, které je v rozporu s jeho kompetencí nebo odborností.


V Brně 29. listopadu 2006

Revize schválena 3. 12. 2012

Marcela Ondrůjová
ředitelka organizace